Razgovarao Dženis Šaćirović
1. Skoro ste obilježili veliku obljetnicu u Sandžaku, a to je petnaestogogišnjica od osnivanja Univerziteta u Novom Pazaru. Kako gledate na ono što je postignuto tijekom prvih petnaest godina postojanja univerziteta na ovim prostorima?
Svaka obiljetnica od osnivanja Univerziteta, a nadam se da će ih bit još na hiljade, istovjetno predstavlja veliki povod za radost. Tijekom ovih petnaest godina postojanja, nastojali smo uspostaviti ravnotežu između tradicionalnog i savremenog načina mišljenja, odnosno razvijati evropski univerzitet postavljen na Humboltovom modelu koji studentima omugućava da budu autonomne individue i građani svijeta koji razvijaju svoju spoznaju u okruženju akademskih sloboda, sa primesama modela američkog univerziteta, odnosno uspostavljanja veze između univerziteta i društva gdje univerzitet analizira potrebe društva i na osnovu toga usmjerava svoju djelatnost. U minulom periodu postigli smo velike rezultate, ulagali jako puno u istraživanja i usavršavanja naučnih kompetencija nastavnika, radili na brojnim projektima sa univerzitetima iz regiona i Evrope, unapređivali nastavni proces kroz razvoj kvalitetnih kurikuluma i slibausa, unapredili servis studentima – od kvalitetnih nastavnih aktivnosti (organizovanje radionica, seminara, tribina, studentskih konferencija) do organizovanja stručnih ekskurzija i drugih vannastavnih aktivnosti. Mogu samo konstatovati da je osnivanje univerziteta sa sobom donijelo i duh velikih promjena koje su zahvatile ovaj prostor a čiji rezultat jeste opće dobro.
2. Kakvi su planovi daljeg razvoja univerziteta?
Naša težnja je da nastavimo raditi predano na spoju iskustva i kritičkog bitisanja na temeljima naučne slobode – što je jedan od osnovnih postulata univerziteta, gdje je uloga studenta dominatna a nastavnici i studenti upućeni jedni na druge, te da ostanemo otvorena institucija za sve što dolazi spolja svjesni da je sticanje znanja kroz učenje i istraživanje kulturna vrijednost jednog društva. Aktivno ćemo djelovati na unapređenju nastave a samim tim i obrazovanju jer je to smisao i nastave i istraživanja, uz nastojanje da održimo koncept savremenog univerziteta kao prostora na kome se stiče postojeće i otkriva novo znanje uz osluškivanje potreba društva i tržišta, odnosno nastojaćemo pratiti u cjelosti naučno-tehnološki razvoj društva i na osnovu toga odgovoriti izazovima savremenog svijeta.
3. Tijekom nedavne posjete univerzitetu, delegacija predvođena ministrom Šarčevićem ostavila je utisak oduševljenja univerzitetom. Šta smatrate da je ključno utjecalo da sadašnje Minustarstvo obrazovanja, ali i predhodne delegacije, također, daju dobro mišljenje i vjeruju u dalji razvoj univerziteta?
Sami prostorni kapaciteti kao i tehnička opremljenost Univerziteta su impozantni tako da ne ostavljaju niti jednog posjetioca ravnodušnim, a onda profesionalnost u radu nastavnog osoblja i administracije te posvjećenost studenata stecanju znanja utiču na formiranje pozitvnog odnosa prema ovoj instituciji od strane svih onih koji su je posjetili te na osnovu ličnog iskustva mogli formirati svoje stavove.
4. S obzirom da ste prorektor za nastavu na Univerzitetu u Novom Pazaru, ali i profesor, recite nam koliko je vaš zadatak i uloga na univerzitetu zahtjevna?
Biti profesor je jedan od najtežih i najzahtjevnijih zadataka jer kao profesor imamo utjecaja na tuđe živote a samim tim je i odgovornost enormna. Kao prorektor za nastavu u obavezi sam se starati o cjelokupnom nastavnom procesu, što je takođe jako zahtjevno, te o uspješnosti realizacije nastave i aktivnom usavršavanju nastavnog osoblja.
5. Prateći Vašu karijeru, primjetili smo da ste sprovodili mnoge projekte na univerzitetu i ispred univerziteta, što je u mnogome doprinijelo razvoju i prepoznatljivosti univerziteta na širem regionalnom prostoru. Recite nam, koliko je lični angažman i kreativnost značajna karika razvoja univerziteta i na kom polju daje najočiglednije rezultate?
Smatram da je svaki pojedinac jednako odgovoran za društvo u cjelosti, ne postoje manje ili veće odgovornosti, jer ukoliko predano radimo, prvenstveno na sebi u smislu usavršavanja te sposobnosti timskog rada onda ćemo biti od koristi i društvu i zajednici u kojoj obitavamo. Rad na razvoju univerziteta i projektima je upravo dio kvalitetnog timskog rada jer bez univerziteta i saradnje sa kvalitetnim kolegama ni ja samostalno ne bih uspjela. Timski rad daje najbolje i najočiglednije rezultate.

6. ,,Gradimo mostove, a ne zidove” bio je jedan veliki i višegodišnji projekat koji ste vi predvodili u ime univerzitjeta. Studenti nekoliko univerziteta iz nekoli država imali su prilike da se upoznaju, druže, stiču znanja, a sa druge strane i predavači. Projekat je zadovoljio sve kriterije uspješnosti, pa nam prenesite Vaše lične utiske, jer ste, kao što rekosmo i sami bili sudionik?
Pitanje stereotipa i predrasuda je vrlo kompleksno. To pitanje u najvećoj mjeri utiče i na stvaranje sukoba među ljudima, odnosno nepoznavanje drugog i drugačijeg je činjenica koja za rezultat ima pojavu straha i potrebu konflikta. Projekat koji spominjete je bio od velikog značaja ne samo za Univerzitet već i za brojne mlade ljude koji su učestvovali u njemu a koji su dolazili iz zemalja u regionu. Samo učešće u projektu dokazalo im je da je svaki „drugi“ zapravo onaj isti „ja“, te da je ljepota zapravo u različitostima koje ne trebaju biti naša prepreka već naše bogatstvo jer učešćem u projektu studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru su imali prilike upoznati i družiti se sa studentima iz Mostara, Tuzle, Prištine i Novog Sada što je rezultiralo brojnim iskrenim prijateljstvima koja i danas traju. Najveći uspjeh samog projekta jeste i činjenica da je na Univerzitetu i uspostavljen predmet koji se zove Interkulturalno razumjevanje i komunikacija a koji se izučava kao izborni predmet na nekolika studijskih programa.
7. Uskoro dolazi i prvi upisni rok na univerzitetu. Po čemu biste Vi najbolje izdvojili Univerzitet u Novom Pazaru u odnosu na druge ponude?
I ranije sam pomenula da su akademska i naučna sloboda jedan od osnovnih postulata ove institucije kao i otvorenost za sve razlike i ono što dolazi spolja. Također, pored kvalitenih nastavnih aktivnosti na univerzitetu se neguje i kreativna sloboda studenata kao i specifični afiniteti prema određenim poljima te studenti putem Kulturnog i Media centra mogu iskazati svoje talente i umeća.
8. Šta biste poručili Vašim sudentima, a šta onim budućim?
Postojeće studente bih pozvala da nastave sa predanim radom gdje njihovi kvaliteti i uloženi trud dolaze do izražaja i rezultiraju dobrim, a buduće studente pozivam da nam se pridruže u ovom spoznajnom putovanju u blistavu, naukom ispunjenu, budućnost.

REVIJA “SANDŽAK” 191. BROJ, MAJ 2017.