Muzafer SaračevićUniverzitet u Novom Pazaru ima se čime pohvaliti. Pored studijskih programa koji funkcioniraju po najvišim standardima visokoškolskog obrazoavanja, potrebno je naglasiti ko su vrijedni ljudi zaslužni za to. Prof. doc. dr. Muzafet Saračević, rukovodilac Departmana za računarske nauke, na mjestu dekana je u svom prvom mandatu, i u mnogome je opravdao povjerenje, kako institucije, tako i studenata, kako ličnim napredovanjem, tako i unapređivanjem svog departmana. Naš sugovornik je zasigurno jedan od najmlađih u rangu najuspješnijih ljudi računarske struke u Srbiji, što svjedoče sljedeći rezultati, a ovdje će biti navedeni samo neki od velikih:
– Autor je preko 100 naučnih i stručnih radova, od kojih je preko 40 radova u međunarodnim i domaćim časopisima.
– Svetska izdavačka kuća Taylor & Francis (U.K.) koja broji oko 2700 međunarodnih časopisa iz celog sveta, rangirala je njegov autorski rad “Decomposition of Catalan numbers and convex polygon triangulations”, na kojem se bazira njegova doktorska disertacija, u TOP 10 najčitanijih radova za 2014 iz oblasti Matematike i Statistike (TOP 10 Most Read Articles of 2014 – Category: Mathematics and Statistics: Computational Mathematics). Pored toga, navedeni rad je rangiran u TOP 10 najčitanijih radova za 50 godina postojanja časopisa – International Journal of Computer Mathematics (period od 1964. do 2014.).
– Jedan je od urednika američkog naučnog časopisa Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management (ISSN: 1555-1229) čiji je izdavač Informing science institute Santa Rosa, California, USA.
– Učesnik i autor desetina semianra, programa, usavršavanja i projekata, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
– Uspješno prošao kroz cjelokupan radni angažman na Univerzitetu u Novom Pazaru, gdje je obavljao funkcije i zvanja: saranik u nastavi, asistent i pomoćnik dekana za računarske nauke. Pored preuzimanja rukovodstva departmana, također, je i izvršni urednik časopisa Univerzitetska Misao.

S obzirom na skromno navedene reference preuzete iz vrlo bogate karijere Muzafera Saračevića, redakcija Revije “Sandžak” smatra posebno i važnim približavanje javnosti rad jednog od važnijih sektora u Sanžaku, a to je IT sektor, koji će sve vise u budućnosti iziskivati potrebe za kvalitetnim i obrazovanim kadrom. U tom smjeru, pokazali smo interesiranje za rad departmana u prethodnoj godini, i interesiranje prema aktivnostima koje očejuju u narednoj:

1. Departman za računarske nauke je postigao određene rezultate u prethodnoj godini. Upoznajte naše čitaoce sa sistemom rada i aktivnostima u prethodnoj godini.

Početkom prethodne godine, obnovljen je ugovor sa prestižnom Oracle akademijom i pokrenut treći specijalizovani kurs za napredno JAVA programiranje. Pored toga, uručeni su sertifikati pomenute akademije iz oblasti baza podataka i java programiranja (osnovni i napredni nivo). Obuka je realizirana za više od 50 studenata, koji su uspješno savladali navedene programe na našem departmanu i dobili Oracle sertfikate.
Održana je međunarodna konferencija “Pedagoški razvoj individue u eri informacionih tehnologija“, u organizaciji Departmana za računarske nauke i Departmana za pedagoško-psihološke nauke.
U toku 2015. godine, imali smo promocije drugog i trećeg broja našeg časopisa UNITE: University journal of Information Technology and Economics. To je multidisciplinarni časopis koji je pokrenuo naš departman u saradnji sa Departmanom za ekonomske nauke.
Održana je promocija akreditovanog seminara “Podrška izradi i primeni multimedijalnih sadržaja u nastavi TIO” u okviru prоjekata stаlnоg stručnоg usаvršаvаnjа nаstаvnikа, vаspitаčа i stručnih sаrаdnikа, podržan od strane Zаvоda zа unаprеđivаnjе оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа u okviru Cеntra zа prоfеsiоnаlni rаzvој zаpоslеnih u оbrаzоvаnju Rеpublike Srbiјe.
Departman za računarske nauke je u prethodnoj godini bio i realizator sedmog broja BADEN biltena u okviru “Balkan Distance Education Network – TEMPUS PROJECT: Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions”.
Naš departman je bio incijator uspostavljanja sistema za e-učenje i on je u toku 2015. godine znatno unaprijeđen. Bitno je napomenuti da je nastavni kadar sa našeg departmana bio aktivan po pitanju objavljivanja stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Aktivno su uzeli učešće i na nekoliko međunarodnih naučnih konferencija.

2. Kakvi su planovi realizacije i koji nas projekti očekuju, kako do završetka ove, tako i u periodu nastupajuće, sljedeće studijske godine?

U toku ove godine su u planu novi ugovori sa prestižnim akademijama iz oblasti informacionih tehnologija. Planirana je i promocija novog broja našeg časopisa, kao i promocija nekoliko udžbenika i naučnih monografija.
Pored toga, imamo u planu da pokrenemo TV emisiju UNITECH, koja će imati zadatak da prezentuje sve što je aktuelno i atraktivno iz oblasti programiranja, informacionih sistema, web programiranja, ravoja android aplikacija i sl. U realizaciji tog projekta će, svakako, naši studenti aktivnije uzeti učešće.
U planu su i mnogi drugi projekti koji se odnose na saradnju sa Računarskim centrom Univerziteta u Novom Pazaru, a jedan od njih je unapređenje stručne prakse i uspostvljanje savremene računarske laboratorije.

Autor priloga: Dženis Šaćirović, Revija sandžak 184.

Leave a comment